كنفرانس بروکسل با تاکید بر سرنگونی رژیم ایران پایان یافت

 كنفرانس بروکسل با تاکید بر سرنگونی رژیم ایران پایان یافت

کنفرانس سه روزه بروکسل از 7 تا 9 دسامبر که در حدود 50 نفر از اپوزیسیون ایران را در بر میگرفت ، و به دعوت حزب دموکرات کوردستان بر گزار شده بود، در اخرین روز خود و به اتفاق کل بر گذر و سرنگونی رژیم ایران تاکید گذاشت، شرکت کنندگان به اتفاق بر این عقیده بودند که نظام مستبد و ضد بشری ایران غیر قابل اصلاح است و باید ان را به زیر کشید. در این نشست از تمایل سیاسی بعضی از فعالین و احزاب سیاسی مرکز نشین که اعتقاد به اصلاح نظام تهران دارند خط بطلان کشیده شد. تعلق سیاسی شرکت کنندگان از احزاب ، سازمانها و شخصیت های سیاسی ملیت ها و فارس ها را شامل میشد.

از سوی حزب تضامن دمکراتیک اهواز اقای یاسین اهوازی به نمایندگی از سوی حزب تضامن دیدگاهها و سیاستهای حزب را که در برنامه سیاسی ان منعکس است، به سمع حظار شرکت کننده در کنفرانس رساند.  نماینده حزب تضامن، ضمن بر شمردن مصایب و تبعض روا شده بر مردم عرب اقلیم اهواز در تمام عرصه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بر طلبات حزب و مردم عرب اهواز از فردای سرنگونی حکومت جور و ظلم ایران تاکید کرد، نماینده حزب جهت تضمین حقوق بر حق مردم عرب و عدم بازگشت به حکومت مرکزی متمرکز که نماینده فقط یک قوم یا ملیت را داشته باشد و در نهایت به مانند امروز، دیگر مردمان ایران را با استفاده از قوه قحر به حاشیه براند، از استقرار یک نظام فدرال و دمکراتیک  که ستون فقرات ان را نمایندگان کلیه ملیت های ایران و بر پایه یک مجلس موسسان رنگارنگ که مرکب از تمام احاد اتنیکی مردمان ایران باشد، تاکید کرد.

در این کنفرانس تمامی شرکت کنندگان از احزاب و سازمانهای مرکز نشین بر ایجاد یک سیستم سیاسی غیر متمرکز و دمکراتیک تاکید کرده و از حق و حقوق ملیت های ایران در مناطق قومی و جغرافیایی خود پشتیبانی کردند

کمیته تبلیغات حزب تضامن اهواز

10 دسامبر 2012