دبیرکل سازمان ملل: ایران به احمد شهید اجازه فعالیت بدهد

 
بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد یک بار دیگر از ایران خواست تا با پذیرفتن گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در ایران با او همکاری کامل داشته باشد. دبیر کل سازمان ملل در گزارش سالانه خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که از نقض مداوم حقوق بشر در ایران "عمیقا ناراحت" است و از ایران خواست که به موارد نقض حقوق بشر پرداخته و مشاهدات نهایی کمیته حقوق بشر را اجرایی کند.
گزارش دبیرکل علاوه بر این، بر وخامت بحران حقوق بشر ایران از جمله نقض قوانین بینالمللی در رویههای قضایی ایران و به طور خاص "فراوانی هشدار دهنده" مجازات اعدام برای جرائمی که در تعریف "جرائم جدی" نمی گنجند و استفاده از شکنجه و رفتارهای بیرحمانه ، غیر انسانی و تحقیرآمیز همچون قطع عضو و تنبیه بدنی تأکید میکند.
اصلاحات پیشنهادی قانون مجازات ایران نشان دهنده نقض آشکار تعهدات ایران به عنوان عضوی از کنوانسیون بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است؛ این اصلاحات با عدم منع سنگسار، اجازه اعدام کودکان و گسترش قوانین مبهم امنیت ملی که برای تعقیب مخالفان استفاده میشود به شیوههای مسأله ساز ادامه میدهد. دبیرکل از ایران میخواهد تا مجازات اعدام را تا زمان انجام تجدید نظرهای کافی در قانون مجازات این کشور متوقف کند.
دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین بر مجموعه دیگری از موارد نقض حقوق بشر تأکید کرده است. او خواستار پرداختن فوری دولت ایران به تبعیض مداوم علیه زنان از جمله تلاشهای سازمان یافته برای برخورد با فعالان حقوق زنان، تحمیل سهمیهبندیهای جنسیتی که دسترسی زنان به آموزش عالی را محدود میکند و تحدید فرصتهای اشتغال زنان شده است. او همچنین خواستار پایان تبعیض علیه اقلیتهای قومی و مذهبی و به طور خاص بهاییان، عربهای اهوازی، بلوچها، کردها و پناهندگان افغانی که در مواردی تحت تعقیب قرار گرفته اند، شده است.
اتحاد برای ایران تلاشهای مداوم دبیر کل برای وادار کردن دولت ایران به همکاری با گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد را تحسین میکند. دبیر کل علاوه بر اجازه ورود به گزارشگر ویژه، از ایران خواسته است تا فورا دیگر ساز و کارهای حقوق بشر سازمان ملل از جمله گزارشگران موضوعی (که هیچ یک از آنان از سال 2005 به ایران دسترسی نداشته اند)، دفتر کمیسیاریای عالی حقوق بشر، نظام معاهده حقوق بشر سازمان ملل و توصیههای فرآیند بررسی دورهای جهانی را بپذیرد.
اتحاد برای ایران از کار دبیرکل برای گردآوردن این ارزیابی جامع استقبال میکند. ما از دبیرکل سازان ملل متحد میخواهیم تا برای ترفیع درخواستهای حقوق بشری طولانی مدت جامعه بینالمللی از دولت ایران از دفاتر مناسب خود استفاده کند.